На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 4-10
Глутатіонзалежна система антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії електромагнітних випромінювань
Томашевська Л.А.1, Кравчун Т.Є.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.648.2 : 577.152.1

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Експериментальне вивчення стану глутатіонзалежної системи антиоксидантного захисту при впливі електромагнітних випромінювань.

Матеріали та методи. Дослідження проведені в умовах 4-ри місячного хронічного експерименту на білих безпорідних щурах, які поділені на групи відповідно до діючої інтенсивності ЕМВ 900 МГц (10 мкВт / см², 100 мкВт / см²,1000 мкВт / см²).
Біологічним матеріалом для досліджень були кров, печінка і головний мозок.

Результати. Встановлено посилення процесів ПОЛ у крові, печінці і тканині головного мозку. Ці зміни проявлялись в залежності від рівня інтенсивності ЕМВ і часу дії. Виявлено підвищення активності антиоксидантних глутатіонзалежних ферментів - глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глутатіонтрансферази, а також зниження рівнів глутатіону відновленого, які проявлялись у відповідності до збільшення інтенсивності (100 і 1000 мкВт / см²) ЕМІ і часу (3-4 місяці опромінення). Кооперативна антиоксидантна активність глутатіону і ферментів недостатня для нейтралізації ініційованого ЕМІ процесу ПОЛ. Індукція ПОЛ і активація глутатіонової ферментів свідчать про зміну про- і антиоксидантної рівноваги, порушення якої характеризує ступінь напруги адаптаційних можливостей організму під впливом ЕМВ.

Висновки. Виявлені зрушення в співвідношенні інтенсивності ПОЛ і активності ферментів глутатіонової системи як чутливий біомаркерів впливу може мати прогностичне значення для обґрунтування безпечних регламентів ЕМІ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
електромагнітне випромінювання, антиоксидантний захист, глутатіонзалежні ферменти
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Думанський Ю.Д. Електромагнітна безпека – сучасна гігієнічна проблема, шляхи її вирішення. Гігієнічна наука і практика на рубежі століть: матеріали XVI з’їзду гігієністів України. Дніпропетровськ, 2004. С. 251-254.
2. Думанский В.Ю., Биткин С.В., Сердюк Е.А., Томашевская Л.А. Электромагнитное загрязнение окружающей среды и защита населения от его влияния. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 58. С. 184-189.
3. Maes A., Verschaeve L. Genetic damage in humans exposed to extremely low-frequency electromagnetic fields. Arch. Toxicol. 2016. Vol. 90. № 10. P. 2337-2348. https://doi.org/10.1007/s00204-016-1769-9
4. Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the Minimum Health and Safety Requirements Regarding the Exposure of Workers to the Risks Arising from Physical Agents (Electromagnetic Fields).
5. Schutz vor elektrischen und magnetischen Feldern der elektrischen Energieversorgung und –anwendung : Empfehlung der Strahlenschutzkommission. Verabschiedet in der 221. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 21./22. Februar 2008. 31p.
6. Dimbylow P.J. The calculation of SAR from limb current in the female voxel phantom, NAOMI. Radiat Prot Dosimetry. 2006. № 121(3). Р. 236-239. https://doi.org/10.1093/rpd/ncl032
7. Berlana T., Ubeda A. Occupational exposure of NMR spectrometrists to static and radiofrequency fields. Radiat Prot Dosimetry. 2017. № 177(4). Р. 397-406. https://doi.org/10.1093/rpd/ncx058
8. Глушков С.И., Куценко С.А., Карпищенко А.И., Новикова Т.М. Состояние системы глутатиона и процессов перекисного окисления липидов в эритроцитах пациентов в клинике острых отравлений веществами седативно- гипнотического действия. Токсикологический вестник. 2003. Вып. 5. С. 6-12.
9. Худницкий С.С. К вопросу воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой связи, на пользователей и население. Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. Минск, 2008. Вып. 11. С. 266-269.
10. Томашевська Л.А., Кравчун Т.Є., Бугаєнко О.О. Вплив короткострокової дії електромагнітних випромінювання на стан оксидантної системи в організмі щурів. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 57. С. 259-264.
11. Завгородній І.В., Бачинський Р.О., Літовченко О.Л. Досвід експериментального вивчення ефектів сполученої дії хімічних та фізичних чинників. Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. пр. Львів, 2017. Вип. 1 (14). С. 50-58.
12. Данилова Л. А. Справочник по лабораторным методам исследования. СПб. : Питер, 2003. 736 с.
13. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. 3-e изд. М. : МЕДпрессинформ, 2009. 896 с.
14. OECD. Principles of Good Laboratory Practice.1996.
15. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. К. : Мединформ, 2017. 579 с.
16. Шарапова О.М. Структурні зміни в селезінці щурів після опромінення електромагнітним полем і наступному введенні розчину ехінацеї. Медичні перспективи. 2012. Т. XVII (4). С. 17-21.
17. Думанський В.Ю., Біткін С.В., Думанський Ю.Д., Нікітіна Н.Г., Сердюк Е.А., Полька Н.С., Безверха А.П., Платонова А.Г., Галак С.С., Томашевська Л.А., Зотов С.В., Дідик Н.В., Лемешко Л.П. Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється сучасною комп’ютерною технікою. Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2014р.). Київ, 2015. С. 111-160.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.