Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

4 (109), 2023


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 4 (84)   -   2017   -   Pages: 8-14
Changes in structure of nononcological morbidity and mortality of inhabitants of radiactively polluted areas: epidemiologic surveillance 1988-2015
Prykashchykova K.Ye.1, Pavlovskyi Ye.Ye.1, Kostiuk G.V.1, Kapustinska .A.1, Yaroshenko Zh.S.1, Lukianiuk V.A.1, Olpr O.V.1, Sirovenko V.I.1, Romanenko N.T.1
1 National Research Center for Radiation Medicine of NAMS of Ukraine, Kyiv

: 616-036.22.88:614.876:314.44

ABSTRACT:
Objective: We established the features of the changes in the structures of non-tumorous morbidity and mortality causes in the residents of radioactively contaminated territories (RCT) taking into account their gender and age at the moment of the accident at the Chornobyl NPP in the period of epidemiologic monitoring in 1988-2015.

Materials and methods: For epidemiological evaluation of non-tumorous morbidity and mortality among the residents of radioactively contaminated territories in the post-accident period of 1988-2015 we created a cohort of the individuals from the settlements of Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, and Rivne oblasts, accordingly, from Ovruch, Ivankiv, Kozelets, Rokitneiv regions by the data of the State Register of Ukraine (SRU). 98902 persons were included in the cohort taking into account their age at the moment of the Chernobyl accident, gender, total individual doses in the limits less than 13 and over 40 mGr accumulated during the post-accident period of chronic radiation exposure since 1986. The doses were reconstructed in the NNCRM and passed to the SRU. In the total cohort at the age under 60 at the moment of the Chernobyl accident the residents of the RCT were divided by their gender and age.

Results: We performed the cohort epidemiologic study of non-tumorous morbidity and mortality of the residents of the RCT at the age under 60 at the moment of the accidents at the Chornobyl NPP during 1988-2015. As a result of analysis it was revealed that general morbidity by age in the residents of the RCT was practically identical and was little different in percentage in the individuals aged under 18 years 34%, 18-39 years 36%, 40-60 years 30%. During the monitoring, a high mortality (77%) in the individuals aged 40-60 years in comparison with younger age categories (20% of the persons aged 18-39 years and 3% of the persons aged under 18 years) was observed. Increase of the mortality in the residents with an increase of their age was stipulated by a significant part of the diseases of circulatory system in the structure of non-tumorous mortality irrespective of their gender and age at the moment of accident at the Chornobyl NPP. We can also point out a decrease of the diseases of endocrine system that occupies a significant place in the morbidity structure in the residents of the youngest age category (20% of the persons aged under 18 years, up to 2.91% of the residents aged 18-39 years, and up to 1.99% of the residents aged 40-60 years).

Conclusions: Taking into account that mainly the development of non-tumorous diseases and mortality causes of circulatory system diseases were significant in the residents of the RCT during the period of the study, further it should be important to analyze a structure of nosological forms of this class.

KEYWORDS:
accident at the Chornobyl NPP, residents of radioactively contaminated territories, structure of non-tumorous morbidity, structure of mortality causes, dependence on gender and age, circulatory system diseases, endocrine diseases.
REFERENCES:
1. Buzunov V.O. Aktualnye problem epidemiologii meditsinskikh posledstviy v otdalennom periode avarii na ChAES [Actual Problems of Epidemiology of Medical Consequences in the Remote Period of the Accident at the ChNPP ]. In : Epidemiologiya meditsinskikh posledstviy avarii na ChAES [Epidemiology of Medical Consequences of the Accident at the Chornobyl NPP. 20 Years Later : Theses of the Report of the Intern. Sci.-Pract. Conf.]. Donezk : Veber ; 2007 : 35 p. (in Russian).
2. Prykashchykova K.Ye., Buzunov V.., Yaroshenko Zh.S. et al. Osoblyvosti struktury nepukhlynnoi zakhvoriuvanosti v evakuiovanykh v dytiachomu I pidlitkovomu vitsi na moment avarii na ChAES, period doslidzhennia 19932012 rr. [Features of Non-Tumorous Morbidity Structure in the Evacuated at the Childrens and the Adolescents Ages at the Moment of the Accident at the ChNPP, 1993-2012 Study Period]. In : Dovkillia I zdorovia : materialy naukovo-prakt. konf. [Environment and Health : Materials of the Scientific-and-Practical Conf.]. Ternopil (Ukraine) ; 2015 : 7475 (in Ukrainian).
3. Kapustynska .., Prykashchykova K.Ye., Buzunov V.., Yaroshenko Zh.S. et al. Dynamika rivnia tserebrovaskuliarnykh khvorob u dorosloho naselennia, evakuiovanoho iz zony vidchuzhennia ChAES z dozamy oprominennia shchytopodibnoi zalozy u diapazoni 0-2 Gy [Dynamics of the Level of Cerebrovascular Diseases in the Adult Population, Evacuated from the Alienation Zone, with the Thyroid Gland Irradiation Doses in the Range of 0-2 Gr. Results of the Descriptive Analysis ]. In : Dovkillia I zdorovia : materialy naukovo-prakt. konf. [Environment and Health : Materials of the Scientific-and-Practical Conf.]. Ternopil (Ukraine) ; 2015 : 2324 (in Ukrainian).
4. Kaminskyi . V. Osoblyvosti rozvytku nezloizkisnoi endokrynnoi patolohii u postrazhdalykh vnaslidok avarii yf ChAES ta rol hormonalnykh vzaemozviazkiv [Features of the Development of Non-Malignant Endocrine Pathology in the Suffered as a Result of the Accident at the ChNPP and Role of Hormonal Correlations]. In : Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii: zb. nauk. pr. [ Problems of Radiation Medicine and Radiobiology: Coll. Sci. Works]. yiv ; 2014 ; 19 : 256266 (in Ukrainian).
5. Buzunov V.., Prykashchykova .E., Kostiuk G. V., Tereshchenko S. . and Gubina I.G. Epidemiologicheskiy analiz razvitiya serdechno-sosudistoy zabolevayemosti u zhiteley radiazionno zagriaznennykh territoriy vsledstviye katastrofy na ChAES za 1988-2010 gody v zavisimosti ot doz ioniziruiushchego oblucheniya, pola, vozrasta [Epidemiological Analysis of the Development of Cardiovascular Morbidity in the Residents, Living on the Radioactive Contaminated Territories, as a Result of the Catastrophe at the ChNPP for 1988-2012 Depending on the Ionizing Radiation Doses, Gender, Age ]. In : Zdorovie I okruzhayushchaya sreda : sbornik nauchnykh trudov [ Health and Environment: Coll. Sci. Works ]. Minsk ; 2013 ; 23 : 189193 (in Russian).
6. Shestopalov V.., Naboka . V., Likhosherstov .. and Chaban E.P. Analiz dozozavisimykh effektov pri khronicheskom vnutrennem obluchenii na primere zabolevaemosti bolezniami zheludochno-kishechnogo trakta u detskogo naseleniya radioaktivno zagryaznennykh rayonov Zhytomirskoy oblasti [Analysis of Dose-Depending Effects under Chronic Inner Irradiation in the Example of Gastrointestinal Diseases Morbidity in the Childrens Population of the Radioactive Contaminated Regions of Zhytomyr Oblast ]. In : Radiolohichni ta radioekolohichni aspekty chornobylskoi katastrofy : mater. konf. [Radiobiological and Radioecological Aspects of the Chornobyl Catastrophe : Mater. Conf. ]. Slavutych (Ukraine) ; 2011 : P. 57 (in Russian).
7. Stefanovych H.V., Buderatska N.. and kheda L.V. Morfofunktsionalna kharakterystyka oozytiv ta doimplantatsiynykh embrioniv zhinok, shcho prozhyvaiut na zabrudnenykh radionuklidamy terytoriiakh [Morphofunctional Characteristic of the Oocytes and Pre-Implantation Embryos in the Females, Residing on the Territories Contaminated with Radionuclides ]. In : Radiolohichni ta radioekolohichni aspekty chornobylskoi katastrofy : mater. konf. [Radiobiological and Radioecological Aspects of the Chornobyl Catastrophe : Coll. Mater. Intern. Conf.]. Slavutych (Ukraine) ; 2011: P. 50 (in Ukrainian).
8. Prysiazhniuk .Ye. and Romanenko .Yu. Epidemiolohichni doslidzhennia stanu zdorovia naselennia, yake meshkaie na radioaktyvno zabrudnenykh terytoriiakh [Epidemiological Studies of the Health State of the Population, Residing on the Radioactive Contaminated Territories]. In : 25 rokiv Chornobylskoi katastrofy. Bezpeka maibutnioho [25 Years of the Chornobyl Catastrophe. Safety of the Future : National Report of Ukraine]. yiv : ʲ; 2011 : 152164 (in Ukrainian).
9. Piven N.V., unko N.V. and orotkova N.V. Dovkillia ta zdorovia. 2014 ; 4 (71) : 5560 (in Ukrainian).
10. Likhtarev I.., Fesenko G.V., Masiuk S.V., Zamostian S.V. et al. Rekonstruktsiya individualnykh doz oblucheniya subiektov Gosudarstvennoho reiestra Ukrainy : metod. rekomendatsii [Reconstruction of the Individual Irradiation Doses of the Subjects of the National Register of Ukraine : Method. Recommendations]. iev : Ukrmedpatentinform ; 2013 : 24 p. (in Russian).
11. Buzunov V.O., Pyrohova .Ya., Krasnikova L.., Tsuprikov V.., Voichulene Yu.S. and Domashevska .Ye. Pokaznyky ta metody ikh rozrahunku v epidemiolohii infektsiynykh zakhvoriuvan : navch. Posibnyk [Indices and Methods for their Calculation in the Epidemiology of Non-Infectious Diseases : Manual]. yiv : Avitsenna ; 2013 : 120 p. (in Ukrainian).
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2024. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.