Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

4 (109), 2023


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 4 (89)   -   December, 2018   -   Pages: 32-36
Caries risk prognosis criteria in children with enamel hypoplasia of the permanent teeth, taking into account anthropogenic environmental factors
Liubarets S.F.1, Antomonov M.Yu.2
1 O.O.Bogomolets National Medical University, Kyiv
2 State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health of the NAMSU"

: 616.314 002 053.2 02-037:616.314.13 007.23:57.042

ABSTRACT:
The hard dental tissue lesions, enamel hypoplasia in particular, represent a significant problem within the broad range of dental pathologies. The most common hypoplasia complication is dental caries.
Study objective: to increase the efficiency of predicting caries as a complication in children with permanent teeth enamel hypoplasia based on regression analysis taking into account the influence of negative environmental factors.
Materials and methods. The study object is enamel hypoplasia and carious lesions of permanent teeth. The study subject is the clinical and biochemical characteristics of hard dental tissues.
Results. The prevalence of enamel hypoplasia of permanent teeth and its complications in 2024 children - residents of five regions of Ukraine referred to various health groups were analyzed. The prevalence of dental caries as a complication of systemic enamel hypoplasia (SEH) was analyzed depending on the respondents age, health group and harmful environmental factors, ionizing radiation in particular. In order to study the influence of various factors on the dental caries as a complication of SEH, a regression analysis was applied, the model was adequate (F = 83.35, p < 0.001). Hygienic oral pattern makes the most important contribution to the development of dental caries (Green-Vermillion index = 39.10 %).
Conclusions.
1. Based on the selected criteria of hygienic oral pattern (Green-Vermillion index) and teeth enamel resistance (enamel resistance test, phosphate content in intact enamel and oral fluid), a regression linear model was created to predict the probability of caries as a complication in children of different age groups with permanent teeth enamel hypoplasia.
2. The created regression linear model can be recommended for implementation in the practice of medical institutions of Ukraine to optimize the dental monitoring in children of different age groups including the inhabitants of territories contaminated with radionuclides after the Chornobyl accident.

KEYWORDS:
children, hypoplasia, caries, regression analysis, ionizing radiation
REFERENCES:
1. Bilous I.V. Chynnyky ryzyku rozvytku ta shliakhy profilaktyky systemnoi hipoplazii emali zubiv u ditei : avtoref. dys. kand. med. nauk. Iv. Frankivsk, 2004. 21 . (in Ukrainian).
2. Bielikov O.B., Buchok R.A. Poshyrenist nekarioznykh urazhen tverdykh tkanyn zubiv sered studentiv i molodi ta prychynno naslidkovi zviazky yikh vynyknennia. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2012 ; T. 16. 4 (64) : 26 - 30 (in Ukrainian).
3. Liubarets S. Dental status of children with the teeth formation disorders. Eureka: Health Sciences. 2016 ; 2 : 18 - 24. https://doi.org/10.21303/2504-5679.2016.00089
4. Zadorozhna I.V., Povorozniuk V.V. Poshyrenist ta intensyvnist kariiesu zubiv u ditei Ukrainy: rezultaty kliniko-epidemiolohichnoho obstezhennia. Bol. Sustavy. Pozvonochnyk. 2014 ; 1-2 (13-14) : 26 29 (in Ukrainian).
5. Hong L., Levy S.M., Warren J.J., Broffitt B. Association between enamel hypoplasia and dental caries in primary second molars : A Cohort Study. Caries Res. 2009 ; 43(5) : 345 - 353. https://doi.org/10.1159/000231571
6. Labii Yu.A. Shliakhy pidvyshchennia rezystentnosti emali zubiv u ditei, khvorykh na systemnu hipoplaziiu emali, shcho prozhyvaiut v raionakh iz riznym antropohennym zabrudnenniam : avtoref. dys. kand. med. nauk. Iv. Frankivsk, 2016. 15 . (in Ukrainian).
7. Liubarets S.F. Rozpovsiudzhenist vad tverdykh tkanyn zubiv u ditei, yaki maiut status postrazhdalykh vid naslidkiv avarii na ChAES. Suchasni aspekty viiskovoi stomatolohii: Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. II. 2013 ; 100 103 (in Ukrainian).
8. Datsenko H.V. Modeliuvannia metodom pokrokovoho rehresiinoho analizu indyvidualnykh pokaznykiv reoentsefalohramy v zdorovykh yunakiv ta divchat Podillia mezomorfnoho somatotypu v zalezhnosti vid antropo-somatotypolohichnykh parametriv tila. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2011 ; Vyp. 3, T. 2 (88) : 55 58 (in Ukrainian).
9. Kryvenko L.S. Prohnozuvannia stupeniu zapalennia yasen u ditei z bronkhialnoiu astmoiu metodom rehresiinoho analizu. Innovatsiini tekhnolohii v stomatolohii : materialy nauk.-prakt. konf., 23 veres. 2016 r. Ternopil : TDMU, 2016 ; 72 73 (in Ukrainian).
10. Marchenko A.V., Petrushanko T.O., Hunas I.V. Modeliuvannia za dopomohoiu rehresiinoho analizu transverzalnykh rozmiriv verkhnoi y nyzhnoi shchelepy ta sahitalnykh kharakterystyk zubnoi duhy v yunakiv v zalezhnosti vid osoblyvostei odontometrychnykh i kefalometrychnykh pokaznykiv. Visnyk morfolohii. 2017 ; T.23. 1 ; 107 111 (in Ukrainian).
11. Orlovskyi V.O., Shinkaruk-Dykovytska M.M., Hunas I.V. Modeliuvannia za dopomohoiu rehresiinoho analizu indyvidualnykh liniinykh rozmiriv malykh kutnikh zubiv zalezhno vid kefalometrychnykh pokaznykiv praktychno zdorovykh cholovikiv iz riznykh rehioniv Ukrainy. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2018 ; 1 : 93 95 (in Ukrainian).
12. Antomonov M.Iu. Matematycheskaia obrabotka y analyz medyko-byolohycheskykh dannkh. 2-e yzd. K.: MYTs Medynform. 2018. 579 . (in Ukrainian).
13. Borovskyi E.V, Leontev V.K. Byolohyia polosty rta. M: Medytsynskaia knyha, N.Novhorod: Yzd-vo NHMA, 2001. 304 . (in Russian).
14. Ostapko O.I. Naukove obhruntuvannia shliakhiv ta metodiv profilaktyky osnovnykh stomatolohichnykh zakhvoriuvan u ditei v rehionakh z riznym rivnem zabrudnennia dovkillia : avtoref. dys. dokt. med. nauk. K., 2011. 41 . (in Ukrainian)
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2024. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.