На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 30-35
Вивчення впливу довкілля на здоров'я дитячого населення Чернігівської області
Пономаренко Н.П.1, Гаркавий С.І.2, Коршун М.М.2, Антомонов М.Ю.3
1 Головне управління Держсанепідслужби у Чернігівській області, м. Чернігів
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
3 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 504.75-053.2(477.51)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: оцінка впливу факторів довкілля на показники здоров'я дитячого населення сільських районів Чернігівщини.

Матеріали та методи. Вивчено зв'язок між рівнем первинної та загальної захворюваності дітей 0- 14 років, мертвонароджуваності, перинатальної, неонатальної, постнеонатальной, дитячої смертності і станом забрудненості питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря і грунту за 2001-2012 роки. Джерелами інформації стали дані Обласного центру інформаційно-аналітичних технологій і пропаганди здорового способу життя Чернігівської обласної ради, статистичної форми № 18 "Звіт про фактори довкілля, що впливають на стан здоров'я населення ". Застосовано кореляційний аналіз з розрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона.

Результати. Встановлено, що провідними факторами, що впливають на стан здоров'я сільського дитячого населення Чернігівщини, є якість питної води по санітарно-хімічним і санітарно? Бактеріологічним показниками, епідемічна та радіаційна безпеку харчових продуктів, якість атмосферного повітря і гельмінтологічних забруднення грунту. хімічне забруднення харчових продуктів і бактеріологічне забруднення грунту значно менше впливають на здоров'я дітей. між хімічним забрудненням ґрунту та досліджуваними показниками достовірної позитивної зв'язку взагалі не виявлено.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
довкілля, захворюваність, поширеність хвороб, малюкова смертність, дитяче населення, Чернігівська область
ЛІТЕРАТУРА:
1. Fuentes-Leonarte V. Environmental factors affecting children's respiratory health in the first years of life: a review of the scientific literature / V. Fuentes Leonarte, J.M. Tenias, F. Ballester // Eur. J. Pediatr. — 2008. — Vol. 167, № 10. — P. 1103-1109. DOI : https://doi.org/ 10.1007/s00431-008-0761-7
2. Дмитренко Е.А. Онкосмертность населения Донецкой области как показатель экологического неблагополучия территории / Е.А. Дмитренко, Л.А. Челах // Гігієна населених місць. — 2013. — Вип. 62. — С. 350-355.
3. Півень Н.В. Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій України хворобами органів травлення / Н.В. Півень, Н.В. Гунько, Н.В. Короткова // Довкілля та здоров'я. — 2014. — № 4 (71). — С. 55-60. URL: http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/article_e?opendocument&stype=ABDB8B1EFC940DD9C2257DD2002D94DE
4. Лучак М.В. Порівняльна оцінка гепатобіліарної системи у дітей, які проживають у регіонах, забруднених різними за характером ксенобіотиками / М.В. Лучак, О.З. Гнатейко, Н.Р. Кеч, Г.С. Чайковська // Здоровье ребенка. — 2014. — № 3 (54). — С. 29-33. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/38708
5. Schell L.M. Pollution and human biology / L.M. Schell, K.K. Burnits, P.W. Lathrop // Ann. Hum. Biol. — 2010. — Vol. 37, № 3. — P. 347-366. DOI : https://doi.org/10.3109/03014461003705511
6. Кику П.Ф. Влияние эколого-гигиенических факторов среды обитания на распространение болезней органов дыхания у населения Приморского края / П.Ф. Кику, О.А. Измайлова, Т.В. Горборукова, В.Ю. Ананьев // Гигиена и санитария. — 2012. — № 5. — С. 25-29.
7. Корсаков А.В. Влияние радиоактивной, токсической и комбинированной радиационнотоксической загрязненности среды на частоту злокачественных новообразований у детей Брянской области / А.В. Корсаков, В.П. Трошин, В.П. Михалев // Гигиена и санитария. — 2012. — № 5. — С. 45-48.
8. Грищенко С.В. Анализ состояния окружающей среды техногенного региона и ее опасности для здоровья населения / С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, М.В. Охотникова и др. // Медичні перспективи. — 2014. — Т. XIX, № 1. — С. 107-111. DOI : https://doi.org/10.26641/2307-0404.2014.1.24705
9. Вітріщак С.В. Гігієнічні аспекти захворюваності дитячого населення міста Луганська та Луганської області / С.В. Вітріщак, Г.В. Клименко, С.В. Жук та ін. // Український медичний альманах. — 2009. — Т. 12, № 6. — С. 44-46.
10. Статистичний щорічник Чернігівщини за 2013 рік / Держстат України. Головне управління статистики у Чернігівській області. — Чернігів, 2014. — 452 с. URL: http://chernigivstat.gov.ua/books/analisa.php
11. Довкілля України. Статистичний збірник 2013 / Державна служба статистики України. — К., 2014. — 223 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm
12. 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє // Національна доповідь України. — К.: Атіка, 2006. — 224 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008186
13. Климчук М.А. Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських районів Львівської області та його вплив на стан здоров'я населення: автореф. дис.: спец. 14.02.01 "Гігієна" / М.А. Климчук. — К., 2007. — 20 с.
14. Коршун М.М. Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту: автореф. дис.: спец. 14.02.01 "Гігієна" / М.М. Коршун. — К., 2005. — 26 с.
15. Гущук І.В. Закономірності формування стану здоров'я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області: автореф. дис.: спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / І.В. Гущук. — К., 2009. — 20 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.