На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 50-56
Досвід застосування вимог директив ЄС для визначення ступеня небезпеки промислових відходів
Станкевич В.В.1, Костенко А.І.1, Трахтенгерц Г.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета - обґрунтування впровадження сучасних підходів і методик по Директивам ЄЕС для визначення потенційної небезпеки відходів
Матеріали та методи. Проаналізовано підходи до визначення класу небезпеки промислових відходів; проведено порівняння результатів досліджень, отриманих при визначенні класу небезпеки з використанням скасованих національних нормативів і директив і регламентів Європейського Союзу.
Результати. Встановлено, що використання директив і регламентів Європейського Союзу дозволяє істотно вдосконалити методику визначення класу небезпеки промислових відходів. Такий підхід сприяє більш точному визначенню потенційної небезпеки відходів для здоров'я людини, враховуючи більшу кількість факторів і шляхів впливу на людський організм токсичних, радіоактивних та біологічно небезпечних компонентів промислових відходів, в порівнянні з методиками, які використовувалися в скасованих національних нормативних документах.
Висновки. Визначення категорії потенційної небезпеки сумішей компонентів відходів з оцінки інгаляційної гострої токсичності (ОТ) дозволило визначити клас небезпеки відходів не тільки по оральної токсичності, а й з урахуванням інгаляційного шляху надходження в організм.
Оцінка агрегатного стану відходів дозволила за фізико-хімічними характеристиками визначити категорії ризиків і безпеки при поводженні з ними, що дає можливість обгрунтовано оцінити всі можливі прояви потенційної небезпеки відходів для навколишнього середовища і здоров'я населення.
Реалізація системного підходу до визначення потенційної небезпеки промислових відходів із застосуванням методик нормативних документів (ЄС) в цілому направлено на вдосконалення регульованого поводження з відходами та поліпшення стану навколишнього середовища і здоров'я населення

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
промислові відходи, токсичність, клас небезпеки, ризики
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення : ДСанПіН 2.2.7.029-99 / МОЗ України. К., 1999. 40 с.
2. Станкевич В.В., Какура І.В., Костенко А.І. Пріоритетність визначення індексів токсичності за параметрами токсикометрії при встановленні класу небезпеки промислових відходів. Київ, 2010 (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ, №35-2009).
3. Станкевич В.В., Какура І.В., Костенко А.І. Супутні фактори потенційної небезпеки промислових відходів. Київ, 2009. (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ, №182-2010).
4. Станкевич В.В., Какура І.В., Костенко А.І. Комплексний підхід до визначення класів небезпеки промислових відходів. Київ, 2010. (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ, №183-2010).
5. Станкевич В.В., Костенко А.І., Какура І.В. та інш. Обгрунтування внесення змін до ДСанПіН 2.2.7.029-99 Розділ 5. Визначення класу небезпеки промислових відходів. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (одинадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.-практ. конф. К., 2015. Вип. 15. С.62-64.
6. Директива N 91/689/ЕЭС Совета Европейских Сообществ "Об опасных отходах". URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_89
7. Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС «Про відходи та скасування деяких Директив» від 19 листопада 2008 р. URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=46745
8. Регламент (ЄС) №1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. (Про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей , що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) №1907/2006/.
9. Трахтенгерц Г.Я. Вплив накопичувачів відходів гірничо-збагачувального комплексу України на довкілля. Довкілля та здоров'я. 2015. №2(73). С. 58-61.
10. Станкевич В.В., Костенко А.І., Трахтенгерц Г.Я. Впровадження гармонізованих стандартів у сфері поводження з відходами. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (дванадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.-практ. конф. К., 2016. Вип. 16. С. 192-195.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.