На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 4-9
Психофізіологічні особливості самовизначення підлітків, що опановують різні професії
Даниленко Г.М.1, Меркулова Т.В.1, Межибецька І.В.2
1 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
2 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

УДК: 371.71/78:377.1

РЕФЕРАТ:
Мета - визначення медичних та психофізіологічних особливостей професійного самовизначення учнівської молоді на етапі первинної професійної адаптації при освоєнні різних спеціальностей.

Методи. Вивчення функціональних можливостей вищої нервової системи учнів професійно-технічних закладів м. Харкова різного профілю. У дослідженні взяли участь 791 підліток (201 юнак та 590 дівчат).

Результати. Відповідність педагогічного навантаження функціональним можливостям підлітків у поєднанні зі стійкістю їх організму до факторів навчального процесу залежить від обраного професійного напрямку та статі учнів. Кваліфікаційні вимоги до операторської діяльності передбачають мобілізацію нервової системи для своєчасного реагування на подразник. Для оволодіння цією професією важливою якістю є здатність працювати в умовах обмеженого часу, уміння переключати та розподіляти достатній обсяг уваги. Серед представників друкарської та перукарської спеціальностей більш рoзвинутими були такі професійно значимі функції як просторові відношення та уміння оперувати просторовими уявленнями.

Висновки. Особливості змін у функціональному стані організму підлітків, які освоюють різні спеціальності, зумовлені впливом специфічних умов виробництва. Найбільш чутливими до специфічної дії навчально-виробничого середовища є зміна рівня розумової працездатності, оперативної пам’яті, врівноваження нервових процесів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
учнівська молодь, професійна адаптація, психофізіологічний стан організму, функціональні можливості
ЛІТЕРАТУРА:
1. Побіренко Н.А., Литвинова Н.І., Синявський В.В. та ін. Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2011. 256 с.
2. Кузів М.З. Особливості професійної орієнтації в Україні. Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. 2014. № 5. С. 162-166.
3. Кочемировська О. Напрями оптимізації державної політики в сфері розвитку трудового потенціалу України. Київ : НІСД, 2013. URL : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-03/trud_potenc.pdf
4. Пирожков С.І. Вибрані наукові праці: у 2-х т. Т.1. Демографічний і трудовий потенціал. Київ : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 934 с.
5. Гуцан Л.А. Особливості професійного самовизначення учнівської молоді в умовах профільного навчання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. К., 2011. Вип. 15. С. 350-356.
6. Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. Часть II : Пособие. Женский институт ЭНВИЛА, 2006. 146 с.
7. Сысоев В.П. Методика диагностики работоспособности. Тест Э. Ландольта: руководство по использованию. С-Пб. : ГП «ИМАТОН», 1996. 29 с.
8. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология : учебник для вузов. 4-е изд. доп. С-Пб. : Питер, 2010. 864 с.
9. Чернобай А.Д., Федотова Ю.Ю. Методики диагностики свойств восприятия, внимания и памяти: практ. указазания к курсу «Психология и педагогика». Владивосток, 2005. 53 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.