На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 14-19
Підготовка кадрів для вітчизняної системи охорони громадського здоров’я: виклики та перспективи
Гущук І.В.1, Сміянов В.А.2, Киричук І.М.3
1 НДЦ «Екологія людини та охорона громадського здоров’я» Національного університету «Острозька академія», Острог, Україна
2 Сумський медичний інститут Сумського державного університету, Суми, Україна
3 Житомирський медичний інститут, Житомир, Україна

РЕФЕРАТ:
Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану та напрацюванні базових пропозицій для подальшої розробки проєкту Національного плану розвитку кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров’я за міжгалузевим та міжсекторальним спрямуванням – «Охорона здоров’я в усіх політиках держави» на основі оцінки кращих практик зарубіжного та вітчизняного досвіду.
Матеріали та методи досліджень. Матеріалом досліджень слугували документи міжнародних і вітчизняних професійних організацій, публікації щодо міжнародного досвіду з підготовки кадрів на засадничих профілактичних принципах охорони громадського здоров’я. Використано дані наших попередніх досліджень з оцінки базових систем охорони здоров’я та проведено аналіз наукових даних з актуальних питань охорони громадського здоров’я. Для вирішення поставлених у роботі завдань було використано комплекс таких методів: історичний, аналітичний, порівняльний, системного підходу.
Результати. Виникаючі загрози та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я останніми роками (у т.ч., пандемія COVID-19) показали неспроможність світових систем охорони здоров’я ефективно протистояти таким викликам. Для розбудови нових дієвих систем охорони громадського здоров’я необхідно змінити парадигму та політики у підготовці кадрів з використанням передових та ефективних практик міжнародних та вітчизняних шкіл профілактичної медицини, у т.ч. на прикладі організації досвіду діяльності Держсанепідслужби України з контролю над безпечним середовищем життєдіяльності людини та протидії біологічним загрозам. Висновки. Доцільно визначити ті вітчизняні напрацювання з підготовки кадрів для сфери громадського здоров’я, які не мають відповідних аналогів на міжнародному рівні та ініціювати розширення співпраці з відповідними європейскими асоціаціями, наприклад, Асоціацією шкіл охорони громадського здоров’я Європейського регіону (ASPHER), Агентством з акредитації у сфері громадського здоров’я (APHEA); Європейською асоціацією охорони громадського здоров’я (EUPHA); EuroHealthNet; Європейським альянсом охорони громадського здоров’я (EPHA); Європейською асоціацією управління охороною здоров’я (EHMA).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
громадське здоров’я, система, кадри, підготовка
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Розпорядження КМУ від 17.09.2014 р. № 847-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#Text
2. Жаліло Я.А. (кер. авт. кол.), Базилюк Я. Б., Ковалівська С.В., Коломієць О.О. та ін. Україна після коронакризи – шлях одужання : наукова доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2020. 304 с.
3. Спеціальна сесія Європейського регіонального комітету ВООЗ, 10.05.2022 р. Спільна декларація. URL : https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/special-session-who-regional-committee-europe-joint-declaration_en?s=62
4. Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я: колективна монографія. За заг. ред. М.М. Білинської, Н.О. Васюк, О.Д. Фірсової. Київ : НАДУ, 2018. 416 с.
5. Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Европейский региональный комитет ВОЗ. Мальта, 10–-3 сентября 2012 г. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/171773/RC62wd12rev1-Rus-updated.pdf
6. Гущук І.В. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матер. щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 березня, 2017 р.) К., 2017. С. 40-43.
7. Гущук І.В., Анчишкін А.І., Волощук О.В. Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров’я України. Довкілля та здоров’я. 2020. № 3 (96). С. 4-9. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.004
8. Європейська програма роботи на 2020-2025 роки. «Об’єднані дії для кращого здоров’я в Європі» (EPW). ВООЗ, 2021. URL : https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2021-1919-41670-56993
9. Дворічна угода про співпрацю (ВСА) 2022-2023. URL : https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/areas-of-work/biennial-collaborative-agreement-bca-2022-2023
10. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. К., 2017. 176 c. https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-06/SDGs_NationalReportEN_Web.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.