На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 68-72
Наукове обґрунтування створення вітчизняної гігієнічної класифікації дитячого одягу
Платонова А.Г.1, Яцковська Н.Я.1, Антомонов М.Ю.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.95 : 613.48

РЕФЕРАТ:
Актуальність. Одним із вагомих факторів в охороні здоров'я населення, в тому числі і дитячого, є забезпечення його безпечними предметами побуту. Попередження негативного впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, пов'язаних з виробництвом і появою на ринку України потенційно небезпечної продукції, вимагає перегляду методичних підходів і наукового обґрунтування необхідності використання нових показників для гігієнічної оцінки сучасних текстильних виробів.

Мета. Буd встановленbq ступінь небезпеки окремих видів одягу для здоров'я дітей і на цій підставі запропонована вітчизняна гігієнічна класифікація.

Матеріали та методи. Був використаний метод інтегральної оцінки, який дав можливість визначити індекс безпеки окремих видів одягу.

Результати. Відповідно до технології побудови інтегральних оцінок на першому етапі було визначено інформативні показники безпеки окремих видів одягу. До них були віднесені: площа безпосереднього контакту зі шкірою, вік дитини, тривалість безпосереднього контакту зі шкірою протягом доби. На другому етапі були розраховані вагові коефіцієнти цих показників. Надалі для кожної ознаки були розроблені оціночні шкали градації їх змін. З огляду на діапазони змін інформативних показників, дитячий одяг був розподілений на 11 класів. Таким чином, в основу вітчизняної гігієнічної класифікації дитячого одягу закладено визначення ступеню потенційної небезпеки виробу для організму дитини. Застосування методу інтегральної оцінки, дало можливість встановити індекс безпеки окремих видів одягу в залежності від площі безпосереднього контакту одягу зі шкірою, віковими анатомо-фізіологічними особливостями організму дитини і тривалістю безпосереднього контакту одягу зі шкірою протягом доби.

Висновок. Запропонований підхід є науковим забезпеченням методології гігієнічної експертизи дитячого одягу. Оскільки, відповідно до представленої гігієнічної класифікації для кожного конкретного виробу визначено індекс безпеки, який встановлює ступінь ризику його потенційного впливу на здоров'я дитячого та дорослого населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дитячий одяг, метод інтегральних оцінок, індекс безпеки, вітчизняна гігієнічна класифікація
ЛІТЕРАТУРА:
1. Полька Н.С. Сучасні наукові дослідження з гігієни дитинства і їх значення для практики. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2010. №27. С. 98-105.
2. Грузєва Т.С. Вплив екологічних чинників на формування глобального тягаря хвороб. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2010. №27. С.167-168.
3. Сергета І.В. Навколишнє середовище та проблема збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді в сучасних умовах. Режим доступу : http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/2vze/zb_m/0176_zb_m_2VZE.pdf
4. Мельниченко П.И., Архангельский В.И., Козлова Т.А. и др. Гигиена с основами экологии человека : учебник. М. : ГЕОТАР-Медиа, 2010. 752 с. Режим доступа : http://91.218.230.236/wp-content/uploads/2018/12/Q0110592.pdf
5. Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, Hungary, 23–25 June 2004. (EUR/04/5046267/6). Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88577/E83335.pdf
6. Fifth Ministerial Conference on Environment and Health «Protecting Children's Health in a Changing Environment», Parma, Italy, 10–12 March 2010. Declaration (EUR/55934/5.1 Rev. 2). Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf
7. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років. Режим доступу : http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf
8. Гурович К. А. Основы материаловедения швейного производства. Учебник. М.: Академия, 2013. 208 с.
9. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства. М. : Академия, 2004. 181 с.
10. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року, № 4004-XII. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
11. Томилова Ю.Э., Чернухин В.А., Дегтярев С.Х.. Микробный биосенсор как инструмент биотестирования: оценка токсичности товаров народного потребления. Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А. Овчинникова. 2011. Т. 7, № 2. С. 11–17.
12. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
13. Оказание стационарной помощи детям (Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского возраста) : Карманный справочник. 2-е издание. Женева: ВОЗ, 2013. 412 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.