На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (75)   -   2015   -   Сторінки: 4-9
Впровадження у державну політику України європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями
Коблянська А.В.1, Скляренко К.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 361.77:614.7:006.06

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: вивчення основних європейських принципів профілактики, боротьби з неінфекційними захворюваннями (НІЗ) і мінімізації впливу факторів ризику на здоров'я населення, визначення екологічних і соціальних детермінант, безпосередньо пов'язаних з виникненням хвороб і станом здоров'я, аналіз рекомендацій ВООЗ, визначення основних вимог при формуванні та реалізації державної політики в системі громадського здоров'я.

Матеріали та методи. джерелами наукової інформації стали законодавчі документи і науково- методичні матеріали ВООЗ, а також державні акти і основні документи в сфері охорони здоров'я України, зокрема, щодо профілактики НІЗ і мінімізації впливу небезпечних чинників ризику.

Результати. Широка поширеність хронічних неінфекційних захворювань у всьому світі і в Україні є серйозним викликом громадському здоров'ю. Міжнародний досвід переконливо свідчить, що вихідною точкою для дій в галузі охорони здоров'я має стати визнання необхідності використання комплексного підходу до питань здоров'я населення, втіленого у всебічну національну стратегію, спрямовану на вирішення найбільш важливих пріоритетних задач, з чітким зазначенням подальших напрямків для діяльності і передбачуваного внеску з боку різних сфер суспільства і секторів економіки. Міжнародні напрацювання, аналіз виконання і досвід реалізації Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки в Україні є основою міжсекторального підходу в розробці стратегічних проектів профілактичної медицини із залученням представників державних і недержавних структур (міністерств, відомств, агентств, неурядових і професійних організацій).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
охорона довкілля та здоров'я, екологічні та соціальні детермінанти здоров'я, громадське здоров'я, профілактика НІЗ, Європейська стратегія, державна політика, міжнародний досвід.
ЛІТЕРАТУРА:
1. A strategy to prevent chronic disease in Europe. A focus on public health action. The CINDI vision / World Health Organization. — Copenhagen, 2004. — 42 p.
2. Improving environment and health in Europe: how far have we gotten? / World Health Organization Regional Office for Europe. Copenhagen ; 2015 : 134 p.
3. Поживілова О.В. Державна політика України у галузі охорони здоров'я: стан та перспективи розвитку / О.В. Поживілова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. — Дніпропетровськ, 2011. — Вип. 1 (8). — С. 122-132.
4. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21-st century. — World Health Organization. — Copenhagen, 2013. — 190 p.
5. Global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. — Fiftythird World Health Assembly, 2000. — Available at: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA53/ea14.pdf?ua=1
6. Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012-2016. — World Health Organization Regional Office for Europe. — Baku, Azerbaijan, 2011. — Resolution (EUR/RC61/ R3) — 5 p. — Available at: http://www.ndphs.org///documents/2742/110915_WHOEURO_RC61_Res_03_on_ NCD_Prev_&_Control.pdf
7. Fifth Ministerial Conference on Environment and Health “Protecting Children’s Health in a Changing Environment”, Parma, Italy, 10–12 March 2010. – Declaration (EUR/55934/5.1 Rev. 2). Available at : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf?ua=1
8. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки. — Постанова Кабінет Міністрів України від 10.01.2002 № 14. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF#Text
9. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2013 рік / за заг. ред. О.С. Мусія. — К., 2014. — 405 с.
10. Концепція розвитку охорони здоров'я населення України: Указ президента України від 07.12.2000 р. № 1313/2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 49. — Ч. 1. — 216 с.
11. Проект Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики на підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року". [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html
12. Health and the Millennium Development Goals. — World Health Organization. — Geneva, 2005. — 84 р.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.