На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 57-60
Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря в Рівненській області у період 2007-2017 років
Гущук І.В.1
1 НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров’я» Національного університету «Острозька академія», м.Острог

УДК: 614.7 : 616-084

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - оцінка динамічних змін еколого-гігієнічного стану забруднення атмосферного повітря Рівненській області за даними моніторингових спостережень.

Матеріали і методи дослідження. В роботі використовувалися дані лабораторних досліджень за санітарно-хімічними та радіологічними показниками статистичної форми Ф.18 "Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення" в розрізі районів області по 2007-2017 роки, матеріали Головного управління статистики в Рівненській області та доповіді про стан навколишнього середовища в Рівненській області. Систематизація, обробка та аналіз матеріалів досліджень здійснювалися за допомогою описового, динамічного і порівняльних методів.

Результати дослідження та їх обговорення.
За досліджуваний період викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на території Рівненської області зменшилися на 93,5%. Це пов'язано зі спадом промислового виробництва. Встановлено тенденція до зменшення відсотка оксиду вуглецю від 28,3% у 2007 році до 16, 4% в 2017 році (на 11,9%), а також тенденція до збільшення відсотків оксиду азоту від 18,8% до 29,2% ( на 10,4%) в загальній сумі викидів по 4 основних забруднювачі (пил + діоксид сірки + діоксид азоту + оксид вуглецю).

Висновок: відсутня належна система державного моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря в розрізі населених пунктів внаслідок ліквідації державної санітарно-епідеміологічної служби.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферне повітря, стан, викиди, моніторинг, здоров`я населення
ЛІТЕРАТУРА:
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 2015. 44 с. URL : https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
2. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. К., 2017. С.83-89.
3. Declaration of the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health. Ostrava, Czech Respublic, 13-14 June 2017. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf
4. Качество атмосферного воздуха и здоровье. Информационный бюлетень. сентябрь 2016. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/ru/
5. Турос О.І., Маремуха Т.П., Петросян А.А. та ін. Забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (ЗЧ10 і ЗЧ2,5) у Деснянському районі м. Києва. Гігієна населених місць : зб. наук .пр. К., 2017. Вип. 67. С.31-37.
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011
7. Hushchuk I., Tymeichuk I., Hushchuk V. Reform of the Public Healthcare System in Ukraine: Problems and Perspectives. Association Agreement: from Partnership to Cooperation (Collective Monograph). Hamilton, Ontario : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. P. 206-210
8. Доповіді про стан навколишнього середовища у Рівненській області (за 2007-2017рр.). URL: http://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.