На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 62-67
Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів
Орєхова О.В.1
1 Український науково-дослідний інститут промислової медицини

УДК: 613.62+662+669+614.1

АНОТАЦІЯ:
Мета. Вивчити рівень і структуру загальних захворювань, вперше виявлених у працівників гірничо-металургійного комплексу.
Матеріали і методи дослідження. Первинна діагностика загальних захворювань вивчалася при аналізі заключних актів періодичних медичних оглядів.
Результати. Комплекс несприятливих виробничих факторів у працівників гірничо-металургійного комплексу призводить до значного напруження серцево-судинної, нервово-м'язової та нервової систем. Систематичне напруга основних систем організму призводить до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, що є основою зростання рівня вперше виявленої загальної патології і підвищення виробничо обумовленої захворюваності.
Вивчення первинної захворюваності за результатами періодичних медичних оглядів показало, що тривалий вплив комплексу основних несприятливих факторів виробничого середовища різної інтенсивності впливає на збільшення в 2,5-2,9 рази первинної захворюваності в порівнянні з контрольною групою.
Перше місце в структурі вперше виявлених загальних захворювань займають хвороби системи кровообігу. У працівників, зайнятих підземним видобутком залізної руди значне місце займають і хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, що безпосередньо залежить від умов їх праці. У працівників, зайнятих відкритої видобутком залізної руди переважають соматотрофние вегетативні дисфункції і вегетосенсорна полінейропатії верхніх кінцівок, що також зумовлено особливостями умов їх праці. Первинна захворюваність працівників металургійного виробництва достовірно нижче, ніж у працівників, зайнятих підземної і відкритої видобутком залізної руди.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гірничо-металургійний комплекс, періодичні медичні огляди, первинна захворюваність.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Методология оценки профессионального риска в медицине труда / Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов, Н.Н. Молодкина, Г.К. Родионова [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 12. – С. 1–7.
2. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство / под ред. Н.Ф. Измерова, Э.И. Денисова. – М. : Тровант, 2003. – 448 с.
3. Кундієв Ю.І. Професійне здоров’я в Україні / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна. – К. : ВД «Авіценна», 2006. – 316 с.
4. Нагорна А.М. Сучасний стан та шляхи покращання організації та контролю над медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах / Нагорна А.М., Кононова І.Г., Гречківська Н.В. [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці – 2014. – № 3 (40). – С. 10–18.
5. Басанець А.В. Профзахворюваність – актуальна проблема сучасності / Басанець А.В., Лубянова І.П., Тимошина Д.П. // Охорона праці. – 2011. – № 2. –С. 42–45.
6. Кононова І.Г. Профілактичні попередні та періодичні медичні огляди працівників, які працюють в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів / Кононова І.Г. / Додаток до журналу «Охорона праці та пожежна безпека». – 2013. – № 6. – 46 с.
7. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008-2017 роки» / Укр. ж-л з пробл. медицини праці. – 2007. – Вип. 12, № 4. – С. 3–9.
8. Осадчий В. Криза та умови праці / Охорона праці. – 2010. – № 5. – С. 51.
9. Артамонова В.Г., Хурцилава О.Г., Хавинсон В.Х., Башкарева А.С. Материалі Х Всерос. конгр. «Профессия и здоровье». – Пробл. старения и профессионального долголетия трудоспособного населения. – М. : Медицина, 2011. – С. 27–29.
10. Охрана здоровья в условиях экономического кризиса: задачи, стоящие перед Европейским регионом ВОЗ 25 апреля 2009 г. (Электронный ресурс). Режим доступа : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/132959/Oslo_report_rus.pdf
11. Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: Український вимір. – К., 2009. – С. 3. (Електронний ресурс) Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uzn_2010_1_3
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.