На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 24-30
Гігієнічна оцінка небезпечності забруднення підземних вод фунгіцидами на основі дімоксистробіну
Коршун М.М.1, Руда Т.В.1, Коршун О.М.1, Дема О.В.1
1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

УДК: 614.7 : 628.1.036 : 632.952

РЕФЕРАТ:
Метою дослідження була оцінка небезпеки забруднення дімоксістробіном ґрунтових вод на підставі математичного моделювання та експериментального вивчення закономірностей його вертикальної міграції в системі «грунт-грунтові води» і наукове обгрунтування порогової концентрації в ґрунті по водно-міграційному показником шкідливості для подальшої розробки гранично допустимої концентрації (ГДК) в ґрунті.

Матеріали та методи. Прогноз небезпеки забруднення підземних вод дімоксістробіном здійснений на підставі визначення інтегрального вектора небезпеки, виходячи з індексу потенційного вимивання, періоду напівзруйнованому речовини внаслідок гідролізу і зони біологічного дії. При математичному моделюванні процесу міграції дімоксістробіна з ґрунту в ґрунтові води використані рівняння регресії, що описують залежність гігієнічного нормативу в ґрунті від ГДК в воді водойм. Експериментальне вивчення вертикальної міграції дімоксістробіна проведено на 6 фільтраційних колонах конструкції акад. Є.І. Гончарука з використанням модельного ґрунтового зразка № 1 і чорнозему вилуженого. Вихідні концентрації дімоксістробіна в верхньому (0,2 м) шарі ґрунту становили 0,05; 0,1; 0,5 і 1,0 мг / кг. Відбір проб фільтрату протягом перших 30 діб проводили щодня, далі - кожні 5 діб. Дімоксістробін в фільтраті визначали методом високоефективної рідинної хроматографії з межею кількісного визначення 0,001 мг / дм³.

Результати. Дімоксістробін відрізняється низькою або середньої мобільністю за величиною коефіцієнта сорбції органічним вуглецем, але високою здатністю до міграції з ґрунту в підземні води по індексу потенційного вимивання (GUS). Розрахована за рівнянням регресії орієнтовно допустима концентрація (ОДК) дімоксістробіна в ґрунті склала 0,04 мг / кг і була в 2 рази нижче затвердженої в Україні ОДК. Інтегральний вектор небезпеки для здоров'я населення внаслідок забруднення підземних вод дімоксістробіном (138,6 балів) відповідає високому рівню. Експериментально встановлено, що дімоксістробін є надзвичайно рухливим в системі "грунт-грунтові води". Рівні міграції дімоксістробіна з грунту в фільтрат залежать від типу поверхневого орного шару і вихідних концентрацій речовини. Порогова концентрація дімоксістробіна в ґрунті по водно-міграційному показником шкідливості встановлена на рівні 0,05 мг / кг, що відповідає 1,5 максимальними нормами витрати. Тому використання препаратів на основі дімоксістробіна в максимальній рекомендованій нормі витрати не приведе до забруднення ґрунтових вод в реальних грунтово-кліматичних умовах України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дімоксистробін, забруднення підземних вод, порогова концентрація, оцінка небезпечності
ЛІТЕРАТУРА:
1. Монарх В.В. Оцінка екологічних ризиків забруднення пестицидами компонентів агроекосистеми / В.В. Монарх // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. – С. 206-212.
2. Динаміка залишкових кількостей пестицидів у водах сільськогосподарського призначення в умовах Полтавщини / В.В. Коваль, В.О. Наталочка, С.К. Ткаченко, О.В. Міненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 1. – С. 22-26.
3. Семчук Ю.С. Геостатичний аналіз забруднення ґрунтових вод за даними спостережень якості колодязної води регіону / Ю.С. Семчук, А.Р. Ящолт // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 17-21.
4. Understanding the strobilurin fungicides / D.W. Bartett, G.M. Clough, C.R.A. Godfrey et al. // Pesticide Outlook. – 2001. – № 12. - P. 143-148. DOI : https://doi.org/10.1039/b106300f
5. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimoxystrobin: EFSA Scientific Report. – 2005. - № 46. – Р. 1-82. DOI : https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.46r
6. Димоксистробин: основная информация о пестициде [Электронный ресурс]: PPDB: Pesticide Properties Data Base. – Режим доступа: http://rupest.ru/ppdb/dimoxystrobin.html
7. Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності : ДСанПіН 8.8.1.002-98 // Зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. – Київ, 2000. – Т. 9, ч. 1. – С. 249–266.
8. Методы оценки экологической опасности пестицидов при их регистрации (Руководство по классификациям экологической опасности пестицидов) / ред. В.С. Горбатов. – Большие Вяземы, 2010. – 17 с.
9. Индикаторные критерии и прогноз опасности загрязнения подземных вод гербицидами на основе эфиров кислот / С.Г. Сергеев, А.П. Гринько, И.В. Лепешкин и др. // Современные проблемы токсикологи. – 2010. – № 2-3. – С. 76–79.
10. Гончарук Е.И. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве: Руководство / Е.И. Гончарук, Г.И. Сидоренко. – М. : Медицина, 1986. – 320 с.
11. Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве : МР № 2609–82. – М., 1982. – 57 с.
12. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ № 4263-87. – К. : М-во здравоохранения УССР, 1988. – 210 с.
13. Методика розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у ґрунті. – Київ, 2005. – 2 с. (Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ, № 131-2005).
14. Перспективы развития гигиенического нормирования химических антропогенных соединений в почве / Е.Г. Моложанова, Л.П. Петрашенко, Т.В. Юрченко, Н.В. Колонтаева // Гигиена населенных мест. – Киев, 2001. – Вып. 38, т. 1. - С. 247–249.
15. Методичні вказівки з визначення дімоксистробіну у воді методом високоефективної рідинної хроматографії: МУ № 839-2008 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів у харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі. – Київ, 2011. – № 74. – С. 84–97.
16. Наземцева Я.О. Моделювання міграції пестицидів у ґрунтах від джерел постійного забруднення / Я.О. Наземцева, Д.О. Лазненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 4/10 (64). – С. 12-15.
17. Cohen S. Recent examples of pesticide assessment and regulation under FQPA / S. Cohen // Agricultural chemical news. – 2000. – Vol. 20 (1). - P. 41-43. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1745-6592.2000.tb00248.x
18. Cohen S. Successful evaluation of EPA’s new screening model / S. Cohen // Agricultural chemical news. – 1998. – Vol. 18 (4). - P. 55-57. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1745-6592.1998.tb00163.x
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.