На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 54-58
Hygienic assessment of planning decisions for the cities with different city-forming base by the state of the environmental pollution and risk to the health of the population
Махнюк В.М.1, Гаркавий С.І.2, Назаренко В.І.3, Махнюк В.В.4, Шевченко О.А.5, Риженко Н.О.6
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
3 ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»
4 Mіністерство розвитку громад та територій України
5 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
6 Міністерство охорони здоров’я України

УДК: 711.4/6: 614.7:616-084

РЕФЕРАТ:
Назва статті: Гігієнічна оцінка планувальних рішень міст з різною містоутворюючою базою за станом забруднення навколишнього середовища та ризиком для здоров’я населення

Мета роботи – розробити гігієнічні підходи до оцінки планувальних рішень міст з різною містоутворюючою системою за станом забруднення навколишнього середовища та ризиком для здоров’я населення.

Методи досліджень: використовували комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: бібліосемантичні (для аналізу нормативно-правового регулювання та наукової літератури у сфері містобудування), теоретичні (оцінка ретроспективних даних наукових досліджень щодо гігієни планування населених місць), аналітичні (розробка методики гігієнічної оцінки проектів будівництва об’єктів різного призначення); санітарно-епідеміологічної експертизи проектів генпланів міст та СЗЗ для об’єктів різного класу небезпеки; епідеміологічні та медико-статистичні методи дослідження; для оцінки небезпеки впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря міст на населення застосовували методологію оцінки ризику.

Результати. Досліджувались міста з урахуванням характеру основних галузей господарства, які формують їх містоутворюючу базу, а також особливостей планувальної структури міст, що дозволяють виокремити сельбищні території, які знаходяться під значним впливом промислових об’єктів, та поза їх впливом.
Отримані дані дозволяють розробляти заходи із корегування стану довкілля та обґрунтовано вирішувати питання генеральних планів забудови території міст з урахуванням специфіки розбудови профілюючих промислових комплексів для прийняття управлінських рішень на місцях, їх впровадження для створення безпечних умов життєдіяльності людини.
Суттєвого значення набули процеси реструктуризації основних галузей важкої індустрії, розукрупнення і перепрофілювання великих промислових комплексів і підприємств та інтенсивний розвиток відносно невеликих виробничих об’єктів.
У зв’язку з дефіцитом земельних ресурсів в найкрупніших містах і мегаполісах питання розташування існуючих АЗС і проектування перспективної житлової забудови, наближеної до них, а також розташування проектованих АЗС в умовах сельбищної забудови, що вже склалась, на фоні стрімкої автомобілізації сучасного суспільства набувають все більшого значення і потребують законодавчого врегулювання щодо унормування СЗЗ для сучасних АЗС з урахуванням не тільки гігієнічних вимог, а ще вимог пожежонебезпеки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
city master plan, state of environmental pollution, risk to public health, sanitary protection zone, filling station
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М., Савіна Р.В., Могильний С.М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров‘я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім.О.М.Марзєєва НАМНУ»). К. : Дедінформ, 2017. 271 с.
2. Махнюк В.М. Наукове обґрунтування нових гігієнічних підходів до сучасного містобудування в Україні : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 / ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М. Марзєєва НАМН України». К., 2015. 39 с.
3. Могильний С.М., Махнюк В.М., Зоріна О.В., Горваль А.К. До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем їх впливу на забруднення довкілля. Довкілля та здоров’я. 2018. № 3 (88). С. 40-44. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.03.040
4. Makhniuk V., Mohylnyi S. Regulatory-legislative and ecological-hygienic issues on the location of modern motor filling stations. Georgian Medical News. 2019. № 7-8(292-293). P. 96-103.
5. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації МР 2.2.12–142–2007. Затв. МОЗ України, наказ № 184. Офіц. вид. К. : МОЗ України, 2007. 28 с.
6. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць (затв. 03.03.2015 р. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України). К., 2015. 12 с.
7. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів : ДСП № 173-96. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96
8. Назаренко В.І. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці : автореф. дис. … д-ра. біол. наук : спец. 14.02.01 / ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України». К., 2010. 31 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.