На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 67-74
Санітарно-епідеміологічна оцінка проєктних рішень щодо сучасного поводження з твердими побутовими відходами
Какура І.В.1, Станкевич В.В.1, Трахтенгерц Г.А.1, Черевко О.М.1, Коваль Н.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета – санітарно-гігієнічна оцінка проєкту комплексу з переробки та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ). У контексті вирішувалися завдання визначення прогнозних показників впливу на довкілля та встановлення категорії небезпеки RDF-палива із відсортованих фракцій ТПВ з можливістю його подальшого використання як альтернативного палива.

Матеріали та методи. Вивчалися проєктні параметри облаштування об’єкта поводждення з ТПВ, показники альтернативного палива із горючих фракцій ТПВ та умови подальшої експлуатації об’єкта. RDF- паливо із фракцій ТПВ оцінювали за фізико-хімічними та токсикологічними показниками з проведенням лабораторних досліджень та розрахунком категорії небезпеки. Оцінку умов експлуатації об’єкта проведено методом гігієнічного аналізу з урахуванням особливостей впливу на довкілля.

Результати дослідження. Сучасний комплекс з переробки та утилізації ТПВ у складі сміттєсортування та полігону захоронення неутилізованої частки ТПВ заплановано розташувати за межами населеного пункту. Облаштування полігона передбачено відповідно до будівельних та екологічних норм. З горючих фракцій відсортованих відходів передбачено виготовлення RDF-палива. Дослідженнями встановлено основні показники палива. За результатами оцінки гострої токсичності та розрахованими коефіцієнтами суміш відходів з RDF-палива віднесено до 4 категорії відходів та ІV класу за показниками гострої токсичності згідно з вимогами Регламентів ЄС. Спалювання цього палива у «вихрових» печах цементних заводів є оптимальним рішенням, оскільки виконуються умови безпеки згідно з вимогами Директиви ЄС щодо спалювання за температури не нижче 850◦С тривалістю не менше 2 секунд. Санітарно-гігієнічну оцінку впливу об’єкта проведено на основі прогнозних розрахункових показників, які свідчать про відсутність понаднормативного впливу та зумовлюють 300 м ареал його поширення, що є меншим за нормативний розмір санітарно-захисної зони500 м.

Висновки. Встановлено, що запланована діяльність з сортування з вилученням вторсировини та захороненням неутилізованої частки ТПВ надає можливість подальшого використання корисної частини відходів, скорочує обсяги та площі захоронення, подовжують термін експлуатації полігону. Проєктні рішення облаштування сучасного комплексу переробки та утилізації ТПВ згідно з прогнозною оцінкою не матимуть понаднормативного впливу на довкілля, дозволять гарантувати екологічну безпеку у зоні ймовірного впливу об’єкта та відповідають вітчизняним і європейским нормативам. Виробництво RDF-топлива відповідно до технічних умов та з подальшим використанням як альтернативне паливо для «вихрових» печей на цементних заводах відповідає положенням Базельської конвенції, Рамочній конвенції ООН зі змін клімату у Глазго та сприятиме забезпеченню екологічно безпечній утилізації відходів відповідно до Директиви ЄС 2010/75/ЕС. Облаштування сучасного об’єкта поводження з ТПВ створить належні умови проживання населення та дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки територій населених пунктів району обслуговування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
тверді побутові відходи, полігон, сортування, альтернативне RDF -паливо, гостра токсичність, категорія небезпеки, показники впливу
ЛІТЕРАТУРА:
1. Внукова Н. В., Беспалова М. В., Зубова Ю. С., Горох Н. П. Твёрдые бытовые отходы: объективная реальность, проблемы накопления и переработки. Вестник ХНАДУ. 2008. №43. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tvyordye-bytovye-othody-obektivnaya-realnost-problemy-nakopleniya-i-pererabotki
2. Адамчук В.И. Усовершенствование процесса переработки твердых бытовых отходов на санитарных полигонах. URL: https://www.archive.kpi.kharkov.ua/files/41568/
3. Армишева Г.Т. Рекуперация ресурсов при захоронении твердых бытовых отходов: дисc. … канд. техн. наук / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2008. 179 c. URL: https://www.dissercat.com/content/rekuperatsiya-resursov-pri-zakhoronenii-tverdykh-bytovykh-otkhodov
4. Бардаков В.А. Эффективность селективного сбора ТБО. Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матер. конф. Харків, 2013. URL: http://eprints.kname.edu.ua/38859/1/66-69.pdf
5. Багаутдинов О. Д. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов в альтернативное твёрдое топливо. Рециклинг отходов. 2010. №1. С. 2-6. URL:
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.