На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 64-70
Personalized medicine as a basis for occupational diseases prevention
П’ятниця-Горпинченко Н.К.1
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК: 613.6: 614.8

РЕФЕРАТ:
Назва статті: Персоніфікована медицина як основа профілактики професійних захворювань

Мета. Узагальнення результатів опублікованих наукових робіт, що стосуються розвитку основних напрямків персоніфікованої медицини в практиці охорони здоров'я, включаючи медицину праці; визначення пріоритетних питань, які диктують необхідність подальшого вивчення.

Матеріали та методи. Проведено аналіз даних літератури щодо використання персоналізованої медицини для профілактики професійних захворювань.

Результати. Встановлено, що персоніфікована медицина - відносно новий перспективний напрямок подальшого розвитку медичної науки, основним завданням якої є створення оптимальної моделі системи охорони здоров'я з метою збереження здоров'я працездатного населення. На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу вирішальне значення в реалізації основних принципів персоніфікованої медицини (прогностичний, персоніфікований, профілактичний і партнерський) як системи інтегративного моделювання, відводиться розробці інформаційного забезпечення та молекулярно-генетичних методів вивчення здоров'я населення з метою раннього виявлення, профілактики та лікування захворювань.

Висновки. Незважаючи на перспективність застосування концепції персоніфікованої медицини в системі охорони здоров'я, вітчизняна інформаційно-організаційна, нормативно-правова (в ряді випадків -медична) база істотно відстає від потреб сучасності, що ускладнює впровадження цього напрямку в практику. Проте, у вітчизняній медицині праці за багато років наукового пошуку сформувалася фундаментальна основа для подальшого розвитку персоніфікованого підходу для попередження порушень здоров'я працюючих. Вже сьогодні певні успіхи спостерігаються в галузі пошуку біомаркерів ранньої діагностики та профілактики формування хронічної професійної та виробничо-обумовленої патології, обґрунтовано створення Реєстру професійних захворювань України, удосконалюється методологія оцінки та управління професійним ризиком, зокрема, кількісна оцінка потенційної та реальної небезпеки впливу шкідливих виробничих факторів, що є основою реальної профілактики професійної патології в рамках індивідуального підходу до пацієнта. З урахуванням реалій сьогодення вирішення проблеми збереження здоров'я працюючих вимагає комплексного підходу із залученням фахівців різного профілю - гігієністів, профпатологів, медичних генетиків, фахівців у галузі інформаційних технологій, організаторів охорони здоров'я.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
personalized medicine, biomarkers, information technologies, occupational risk
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз. К. : Авіцена, 2006. 316 с.
2. Васильева О.С., Кузьмина Л.П., Коляскина М.М. Профессиональная бронхиальная астма от воздействия аэрозолей поливинилхлорида: фенотипы заболевания. Медицина труда и промышленная экология. 2018. №12. С.14-18. DOI : https://doi.org/10.31089/1026-9428-2018-12-14-18
3. Чернюк В.І., Андрущенко Т.А., Соловйов О.І., Гончаров О.Є. Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої патології у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки умов праці та результатів клініко-генеалогічного обстеження. Довкілля та здоров’я. 2019. №1. C. 38-44. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.01.038
4. Басанець А.В., Долінчук Л.В. Хронічне обструктивне захворювання легень та генетична схильність. Довкілля та здоров’я. 2017. №1. C. 4-10. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2017.01.004
5. Nahorna А.М., Pyatnitsa-Gorpynchenko N.К., Коnonova I.G., Sokolova M.P. Substantiation of the information support system for computer technologies in accounting and analysis of occupational pathology. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 1(54). С. 3-14. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.003
6. Бухтияров И.В., Бобров А.Ф., Денисов Э.И., Еремин А.Л., Курьеров Н.Н., Лосик Т.К., Почтарева Е.С., Прокопенко Л.В. и др. Методы оценки профессионального риска и их информационное обеспечение. Гигиена и санитария. 2019. Т. 98, №12. С.1327-1330. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-12-1327-1330
7. Кузьмина Л.П., Коляскина М.М., Лазарашвили Н.А., Безрукавникова Л.М., Измерова Н.И., Санин В.Ю. и др. Современные медицинские технологии в диагностике и оценке риска развития профессиональных заболеваний. Медицина труда и промышленная экология. 2013. № 7. С. 9-13.
8. Гречківська Н.В.Структура професійної захворюваності працівників певних категорій на підприємствах міста Києва. Ліки України плюс. 2013. № 1. С. 42-45.
9. Чернюк В.І., Вітте П.М. Оцінка ризиків здоров'ю та управління ними як проблема медицини праці. Український журнал з проблем медицини праці. 2005. №1. С.47-53. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.047
10. Орєхова О.В. Професійна захворюваність у працівників гірничо-металургійної галузі України. Вісник проблем біології та медицини. 2015. Вип.4. Том 2 (125). С. 104-111.
11. Гречківська Н.В. Структурно-функціональна модель надання профпатологічної допомоги працюючим у сучасних умовах. Український журнал з проблем медицини праці. 2014. № 4(41). С. 3-11.
12. Younesi E., Hofmann-Apities M. From integrative disease modeling to predictive, preventive, personalized and participatory (P4) medicine. EPMA J. 2013. Vol. 4(1). 23. DOI : https://doi.org/10.1186/1878-5085-4-23
13. Overby C.L., Tarczy-Hornoch P. Personalized medicine: challenges and opportunities for translational bioinformatics. Per. Med. 2013. Vol.10 (5). P. 453-462. DOI : https://doi.org/10.2217/pme.13.30
14. Hood L., Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,preventive, personalized and participatory. N. Biotechnol. 2012. № 6. P. 613-624. DOI : https://doi.org/10.1016/j.nbt.2012.03.004
15. Панков В.А., Кулешова М.В. Анализ профессиональной заболеваемости женщин трудоспособного возраста. Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 10. С.1043-1048. DOI : https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-10-1056-1061
16. Пальцев М.А. Персонифицированная медицина. Наука в России. 2011. №1. С.13-17.
17. Андрущенко Т.А., Гончаров С.В., Долінчук Л.В., Досенко В.Є. Поліморфізм гена XPD (RS799793) і бронхолегенева патологія в працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості України. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. №1 (54). С.61-65. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.061
18. Hood L. Systems biology and p4 medicine: past, present, and future. Rambam. Maimonides Med. J. 2013. Vol. 4(2). e0012. DOI : https://doi.org/10.5041/RMMJ
19. Rocchiccioli S., Tedeschi L., Citti L., Cecchettini A. Proteomics and personalized medicine. Recenti Prog. Med. 2013. Vol. 104(5). P.189-99. DOI : https://doi.org/10.1701/1291.14275
20. Golubnitschaja O., Filep N., Yeghiazarayan K., Blom H.J. Hoffman-Apitius M., Kuhn W. Multi-omic approach decodes paradoxes of the triple-negative breast cancer: lessons for predictive, preventive and personalised medicine. Amino Acids. 2018. Vol. 50 (3-4). P. 383-395. DOI : https://doi.org/10.1007/s00726-017-2524-0
21. Chang R., Shoemaker R., Wang W. A novel knowledge-driven systems biology approach for phenotype prediction upon genetic intervention. IEEE/ACM Trans. Comp. Biol. Bioinform. 2011. Vol. 8 (5). P.1170–1182. DOI : https://doi.org/10.1109/TCBB.2011.18
22. Хабриев Р.И., Какорина Е.П., Кузьмина Л.П., Фишман Б.Б., Прозорова И.В., Рафф С.А., Абдулин А.А., Юхно М.В. Организационные аспекты ранней диагностики метаболического синдрома на основе внедрения новых генетических, клеточных и биоинформационных технологий. Проблемы социальной гигиены и история медицины. 2019. № 5.С.796-802.
23. Kettunen E., Aavikko M., Nymark P., Ruosaari S. et al. DNA copy number loss and allelic imbalance at 2p16 in lung cancer associated with asbestos exposure. Br. J. Cancer. 2009. Vol.100(8). P.1336-1342. DOI : https://doi.org/0.1038/sj.bjc.6605012.
24. Dudley J.T., Butte A.J. Identification of discriminating biomarkers for human disease using integrative network biology. Pac. Symp. Biocomput. 2009. P. 27–38.
25. Kalia M. Personalized oncology: recent advances and future challenges. Metabolism. 2013. Vol. 62 (1). P.11-14. DOI : https://doi.org/10.1016/j.metabol.2012.08.016
26. Zhang A., Sun H., Wang P., Han Y., Wang X. Future perspectives of personalized medicine in traditional Chinese medicine: a systems biology approach. Complement. Ther. Med. 2012. Vol. 20(1-2). P.93-99. DOI : https://doi.org/10.1016/j.ctim.2011.10.007
27. Lejbkowicz I, Caspi O, Miller A. Participatory medicine and patient empowerment towards personalized healthcare in multiple sclerosis. Expert. Rev. Neurother. 2012. Vol.12(3). P. 343-352. DOI : https://doi.org/10.1586/ern.11.161
28. Abrahams E., Ginsburg G.S. Silver M. The Personalized Medicine Coalition: Goals and Strategies. Am. J. Pharmacogenomics. 2005. Vol. 5(6). P. 345-355. DOI : https://doi.org/10.2165/00129785-200505060-00002
29. Дедов И.И., Тюльпаков А.Н., Чехонин В.П., Баклаушев В.П. и др. Персонализированная медицина: современное состояние и перспективы. Вестник РАМН. 2012. № 12. С. 4-12. DOI : https://doi.org/10.15690/vramn.v67i12.474
30. Залесский В. Н., Мовчан Б. А. Персонализированная медицина: перспективы использования нанобиотехнологий. Український медичний часопис. 2012. № 1(87).
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.