На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (78)   -   2016   -   Сторінки: 30-34
Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста
Гребняк М.П.1, Федоченко Р.А.1
1 Запорізький державний медичний університет

УДК: 613.15 : 614.71/ . 72 : 616-02-037 : 614.78 (1-31)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: обґрунтувати моделі прогнозування впливу промислових викидів на захворюваність населення.

Матеріали і методи дослідження. Валові викиди в атмосферне повітря мегаполісу, показники захворюваності населення, коррелляціонно-регресійний аналіз.

Результати та їх обговорення. Встановлено характер залежності промислових викидів від рівня використання потужностей виробництва. Обґрунтовано покроково-регресійні моделі прогнозування захворюваності органів дихання з урахуванням характеру атмосферних забруднень. Для захворюваності та поширеності хвороб органів дихання пріоритетними є обсяги викидів в атмосферне повітря аміаку, стиролу, фенолу, сірчаної та азотної кислот, сірководню, толуолу; з концентрацій прогностично значущими є фенол, діоксид азоту, хлориди і фториди водню. Практична апробація розроблених моделей для дорослих і дітей свідчить про наявність дуже високої взаємозв'язку з викидами: високою - з концентраціями і вказує на високу вірогідність прогнозування захворюваності (87,7-91,6%, р <0,05).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферні забруднення, захворюваність, хвороби органів дихання, покрокового-регресійні моделі.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гребняк М.П. Екологія та здоров’я дитячого населення: фактори ризику, епідеміологія / М.П. Гребняк, С.А. Щудро. – Дніпропетровськ : Пороги, 2010. – 95 с.
2. Пат. № 96939 UА Спосіб прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту / О.І. Турос, О.В. Ананьєва, А.А. Петросян та ін. ; ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» НАМН. - Опубл. 25.02.2015; Бюл. № 4.
3. Качество атмосферного воздуха и здоровье [Электронный ресурс] // Информационный бюллетень ВОЗ. – 2014. - № 313. – Режим доступа: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/ru/
4. Перспективные направления развития методологии анализа риска в России / С.Л. Авалиани, Л.Е. Безпалько, Т.Е. Бобкова, А.Л. Мишина // Гигиена и санитария. – 2013. - № 1. – С. 33-35.
5. Доценко Л.В. Порівняльний аналіз методів визначення рівня забруднення атмосферного повітря / Л.В. Доценко, А.С. Демиденко // Екологічна безпека. – 2014. - № 2. – С. 71–74.
6. Гребняк М. П. Донозологическая диагностика болезней органов дыхания у жителей мегаполиса металлургического профиля / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Интер-медикал. – 2015. – № 4 (10). – С. 25-29.
7. Гутникова Е.А. Влияние качества атмосферного воздуха на здоровье детского населения / Е.А. Гутникова, Д.С. Шувалова // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. – М., 2007. - Вып. 40. – С. 80–87.
8. Ревич Б.А. Климат, качество атмосферного воздуха и здоровье москвичей / Б.А. Ревич. – М. : Адамантъ, 2006. – 246 с.
9. Оценка ущерба здоровью человека как одно из приоритетных направлений экологии человека и инструмент обоснования управленческих решений / Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков, Г.И. Румянцев и др. // Гигиена и санитария. – 2006. – № 5. – С. 4–10.
10. Розширення можливостей санітарно-епідеміологічної експертизи при обґрунтуванні встановлення розміру санітарно-захисної зони для феросплавного підприємства на етапі управління ризиком / О.І. Турос, А.А. Петросян, О.В. Ананьєва, О.М. Картавцев // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 61. – С. 62–69.
11. Тимощенко Л.В. Управління рівнем забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами у промисловому місті / Л.В. Тимощенко // Економіка природокористування. – 2013. – № 3. – С. 121–129.
12. Гжегоцький М.Р. Нариси профілактичної медицини : монографія / М.Р. Гжегоцький, В.І. Федоренко, Б.М. Штабський. – Львів : Медицина і право, 2008. – 399 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.